Torrelles #36

Torrelles Núm. 36 _ Gener/Febrer de 2018 editorial 3 Ferran Puig, alcalde de Torrelles de Llobregat Què fa exactament un ajuntament?Quina importàn- cia té en el dia a dia de les persones d’un municipi? Aquestes són preguntes que, molt probablement, només podem contestar de manera precisa aque- lles persones que formem part d’un consistori . El repartiment de competències entre les diferents administracions o la implicació dels ajuntaments en matèries que no li són pròpies fan que sigui difícil per a la ciutadania saber fins on arriben les nostres obli- gacions i on actuem veritablement. La part més coneguda és, sens dubte, la més visi- ble, aquella que afecta els espais públics. Els veïns i veïnes tenen ben clar que des del consistori hem de procurar que la nostra via pública i els nostres equipaments es trobin en les millors condicions possibles . Però, lluny del que pensen algunes perso- nes, les nostres atribucions van molt més enllà. Els ajuntaments som, per dir-ho d’alguna mane- ra, la porta d’entrada a l’Administració . Quan una persona es troba davant d’algun problema o ha de fer front a alguna necessitat que no sap exacta- ment de quina manera ha de cobrir, al primer lloc al qual s’adreça generalment és al seu ajuntament. Per aquest motiu considerem que som els servidors públics que treballem de manera més propera i, per tant, hem de ser els més sensibles a les problemàti- ques que afectin els nostres veïns i veïnes. Una àrea que exemplifica a la perfecció aquesta idea d’atenció a la població són els Serveis Socials muni- cipals. De manera discreta en bona part de les seves actuacions, les persones que s’hi dediquen treballen tant per alleugerir situacions familiars i personals complicades com en la dinamització d’alguns sec- Un treball que sovint no es veu tors amb necessitats concretes de la nostra ciuta- dania com són la nostra gent gran i els joves. Amb les xifres més recents de què disposem, ens trobem amb uns serveis socials que permeten que més d’un centenar de persones accedeixin a la teleassis- tència o que, amb el suport del Consell Comarcal del Baix Llobregat, ofereixen a una cinquantena de torrellencs i torrellenques Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) , això sense oblidar la seva im- plicació en l’existència de l’Espai Nadó, l’Espai de la Gent Gran o l’Espai Jove. La majoria d’aquesta feina no transcendeix, ja que s’atenen de manera privada i afecten situacions que tenen lloc a les llars de les persones que requereixen el suport de l’Ajuntament. Però això no significa que no existeixin. De fet, no tenim cap dubte que és un dels serveis primordials que podem donar , ja que, gràcies al nostre contac- te directe amb la gent, som l’administració que més preparada es troba per avaluar i actuar en situacions de necessitat. No voldríem deixar d’esmentar també totes aque- lles àrees de les quals, sense tenir-hi competències directes, hem assumit el desenvolupament per mi- llorar el dia a dia de la població. Ens referim a serveis tan importants com l’educació de 0 a 3 anys o la promoció de l’activitat física i els estils de vida salu- dables, per posar només dos exemples. L’Ajuntament és una entitat complexa en què tre- ballen moltes persones especialitzades en tasques molt concretes i diverses. En tot cas, ho fem sota un mateix objectiu: fer més fàcil el dia a dia de tota la ciutadania. Aquesta és la primera obligació que ens hem autoimposat i la primera que intentem satisfer cada dia .

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=