Torrelles #47 Novembre-Desembre 2019

TORRELLES N.47 NOVEMBRE-DESEMBRE 2019 9 E l Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya vol fomentar la creació dels ins- tituts escola, un nou model pedagògic que integraria l’educació primària i la secundària en un mateix centre. El Consell Escolar Municipal accepta la implantació d’aquest nou projecte, atesa la davallada en el nombre de naixements que ha patit Torrelles en els darrers anys, però rebutja que aquest canvi es faci efectiu per al curs 2020-2021. La comunitat educativa considera que no hi ha ha- gut prou temps per resoldre algunes de les incerteses que porta associades aquest canvi, tant pel que fa a la línia pedagògica com a elements logístics, d’horaris i de millora d’equipaments que s’haurien de realitzar en pocs mesos. L’Ajuntament vol aprofitar el procés participatiu que es posarà en marxa el 2020 per debatre el model educatiu del municipi i estudiar la possibilitat d’iniciar aquest projecte en cursos posteriors. Es posposa la creació de l’institut escola EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL REBUTJA LA IMPLANTACIÓ D’AQUEST MODEL QUE PROPOSA LA GENERALITAT PER AL CURS 2020-2021 EL PROJECTE D’INSTITUT ESCOLA INTEGRARIA L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA I LA SECUNDÀRIA EN UN MATEIX CENTRE L’ Ajuntament treballa en l’elaboració del Pla Educatiu 360°, una iniciativa que re- cull el Pla d’Actuació Municipal i que vol entendre l’educació com un projecte vital que in- clou espais i propostes més enllà de l’àmbit escolar. Al mes de gener s’iniciarà un procés participatiu per recollir els suggeriments dels diferents agents de la comunitat educativa, com les associacions de famí- lies, els centres educatius i les entitats locals. El pla ha d’esdevenir un instru- ment estratègic que permeti desenvolu- par projectes com els camins escolars, la millora dels parcs in- fantils, la coordinació de les activitats ex- traescolars o, fins i tot, decidir si cal ampliar l’oferta formativa des- tinada al públic adult. Torrelles tindrà un pla educatiu propi AL MES DE GENER ES POSARÀ EN MARXA UN PROJECTE QUE PRETÉN VETLLAR PER L’EDUCACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ÀMBIT ESCOLAR EL PLA EDUCATIU 360° VOL ACOMPANYAR L’ALUMNAT AL LLARG DE TOTA LA SEVA ETAPA EDUCATIVA Evolució dels naixements (2008-2019) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Número de naixements 100 (a data 30-11) 74 73 73 87 55 59 62 58 46 43 33

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=