Torrelles #47 Novembre-Desembre 2019

TORRELLES N.47 NOVEMBRE-DESEMBRE 2019 5 E l dimarts 29 d’octubre, el Ple Municipal va aprovar en sessió extraordinària les orde- nances fiscals del 2020, en què, en línies ge- nerals, es va establir una congelació dels tipus impo- sitius dels impostos i les taxes. Pel que fa a l’impost sobre béns immobles (IBI) s’han acordat unes bonifi- cacions del 30 % per a famílies nombroses, monopa- rentals o que tinguin dos infants i un d’ells tingui una minusvalidesa. Així mateix, s’han fixat unes bonifica- cions del 25 % per als habitatges en què s’instal·li elements tèrmics o elèctrics d’energia solar. Per a acollir-se, cal presentar la sol·licitud abans del 31 de desembre mitjançant una instància genèrica a l’Ajuntament . En el cas de l’impost d’activitats econòmiques (IAE) s’han establert beneficis fiscals per a empreses que creïn llocs de treball i apostin per les tecnolo- gies renovables i la mobilitat sostenible. El Ple Mu- nicipal també va introduir modificacions en algunes ordenances, com la taxa per la prestació del servei de clavegueram, tractament i depuració d’aigües re- siduals i la taxa per la recollida d’escombraries i altres residus urbans. S’aproven les ordenances fiscals del 2020 EL PLE MUNICIPAL VA ACORDAR LES ORDENANCES DE L’ANY VINENT SENSE INCREMENTS I AMB NOVES BONIFICACIONS Treballant per fomentar el civisme S’OBRE UN PROCÉS PARTICIPATIU PER ELABORAR UNA NOVA ORDENANÇA QUE AJUDI A MILLORAR LA CONVIVÈNCIA I LA COHESIÓ SOCIAL A mb la voluntat de construir col·lectivament un municipi més amable, acollidor i sosteni- ble, l’Ajuntament ha obert un procés parti- cipatiu per elaborar una nova ordenança de civisme. La intenció és que els veïns i les veïnes de Torrelles puguin con- sultar un esborrany de l’ordenança i fer-hi les seves al·legacions o suggeriments. Poste- riorment, una comis- sió d’estudi avaluarà totes les propostes i es redactarà un nou document que es farà arribar a tots els grups municipals amb la intenció que puguin dir-hi la seva abans que sigui aprovat pel Ple. Com s’hi pot participar? Fins al dia 28 de febrer, la ciutadania pot presentar una instància genèrica al Registre General de l’Ajuntament o a través de la seu electrònica. Les persones partici- pants rebran una resposta individualitzada que els in- dicarà si les seves propostes han estat o no estimades i els motius de la decisió. LES INSTÀNCIES ES PODEN PRESENTAR AL REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT FINS AL DIA 28 DE FEBRER

RkJQdWJsaXNoZXIy NTAxOTg=